Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Ustroj

Tijela Komore su:

1. Skupština

Članak 105. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Skupštinu Hrvatske revizorske komore čine ovlašteni revizori.

(2) Skupština:

1. donosi Statut Hrvatske revizorske komore i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine Hrvatske revizorske komore

2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

4. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Hrvatske revizorske komore i članove drugih tijela određenih Statutom

5. utvrđuje plan i program rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore te usvaja financijske izvještaje

6. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

(3) Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini Hrvatske revizorske komore.

2. Upravno vijeće

Članak 106. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Hrvatskom revizorskom komorom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće:

1. predlaže program i plan rada te financijski plan Hrvatske revizorske komore i prati njihovo izvršenje

2. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine

3. predlaže cijene za obavljanje zadaća u nadležnosti Hrvatske revizorske komore sukladno ovom Zakonu

4. predlaže godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore

5. predlaže godišnje financijske izvještaje Hrvatske revizorske komore

6. objavljuje prijevode Međunarodnih revizijskih standarda koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC) dok ih ne usvoji i objavi Europska komisija

7. objavljuje nacionalne standarde koje donese za obavljanje usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC)

8. donosi kodeks profesionalne etike ovlaštenih revizora

9. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore

10. daje članovima Hrvatske revizorske komore stručna mišljenja i obrazloženja na njihov zahtjev

11. donosi akte sukladno s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore

12. obavlja i druge zadaće određene Statutom Hrvatske revizorske komore.

(3) Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore ima sedam članova:

1. predsjednika

2. člana kojeg imenuje Ministarstvo financija

3. pet članova bira Skupština između ovlaštenih revizora upisanih u registar, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. Iz istog revizorskog društva može se izabrati samo jedan član.

(4) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine te mogu biti ponovo izabrani samo na još jedno mandatno razdoblje.

Članovi Upravnog vijeća Komore koji su izabrani na sjednici Skupštine Komore od 21. svibnja 2016., sukladno odredbi članka 124. stavka 4. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) nastavljaju s radom. Izabrani članovi Upravnog vijeća Komore su: Koraljka Soušek, Mira Hrelja, Zlatko Benčić, Joško Džida i Branislav Vrtačnik.

Odlukom Ministarstva financija, Kristina Cigula je član Upravnog vijeća kojeg je imenovalo Ministarstvo financija.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., zbog nepopunjenog mjesta člana u Upravnom vijeću, izabrana je nova članica Upravnog vijeća - Janja Kulić.

3. Predsjednik Komore

Članak 107. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Predsjednik Hrvatske revizorske komore vodi poslovanje Hrvatske revizorske komore, zastupa je i odgovara za zakonitost njezina rada.

(2) Za predsjednika Hrvatske revizorske komore može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora

2. ima najmanje deset godina radnog iskustva kao ovlašteni revizor

3. državljanin je Republike Hrvatske.

(3) Predsjednika Hrvatske revizorske komore bira Skupština.

(4) Predsjednik Hrvatske revizorske komore bira se na razdoblje od četiri godine, a može biti ponovo imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

Sukladno odredbi članka 124. stavka 4. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17), Zdenko Balen, dipl.oec., ovlašteni revizor, koji je, po proteku četverogodišnjeg mandata od 31. ožujka 2012., ponovno izabran za predsjednika Komore na sjednici Skupštine Komore od 2. travnja 2016., nastavlja s radom.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 26. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):
1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika,
2) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati financijsko poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću. O svom radu Odbor podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.
3) Upravno vijeće, predsjednik Komore, tajnik i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora.

Članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja: Ljiljana Benčić Markulin, predsjednik, Darko Karić, član i Sanja Đak, član, koji su izabrani odlukom Skupštine Komore od 6. travnja 2013., nastavljaju s radom sukladno odredbi članka 124. stavka 4. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17).

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., izabrani su članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore (članak 26. Statuta Komore, Narodne novine, br. 58/18), u sastavu: Koraljka Soušek, Sanja Safić i Silvija Pretnar Abičić.

5. Sud časti

Članak 27. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):

(1) Sud časti je u svom radu samostalan u odlučivanju i nezavisan od ostalih tijela Komore.

(2) Zadaća je Suda časti svojim djelovanjem utjecati na sprječavanje neetičnog i neprihvatljivog ponašanja članova Komore koje je protivno odredbama ovog Statuta i šteti ugledu revizorske profesije.

(3) Sud časti ima tri člana. Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika.

(4) Za potrebe vođenja postupka pred Sudom časti, Sud časti donosi pravila postupanja.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., izabrani su članovi Suda časti (članak 27. Statuta Komore, Narodne novine, br. 58/18), u sastavu: Marina Tonžetić, Marinko Matković i Ranka Bunčić.

Odbori Upravnog vijeća:

Članak 29. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 7.3.2013. dužnost koordinatora obavlja Joško Džida, a od 22.5.2013. imenovani članovi ovog Odbora su: Ivana Vlak i Damir Krajačić.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

Članovi Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje odlukom Upravnog vijeća od 27.9.2016. djeluju u sastavu: prof.dr.sc. Boris Tušek, ujedno predsjednik, prof.dr.sc. Mario Spremić, prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, Zlatko Benčić i Joško Džida. Odlukom Upravnog vijeća od 24.5.2018. za pridružene članove ovoga Odbora imenovani su: Željko Faber i doc.dr.sc. Ivan Čevizović.

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 11.10.2012. dužnost koordinatora obavlja Ernest Komparić, a članovima ovog Odbora imenovani su: Branislav Vrtačnik i Tomislav Ugrin.