Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Ustroj

 

Tijela Komore su:

1. Skupština

Članak 38. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05, 139/08 i 144/12)
(1) Skupštinu Komore čine ovlašteni revizori.
(2) Skupština:
1. donosi Statut i druge opće akte Komore,
2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine,
3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora,
4. donosi kodeks profesionalne etike revizora,
5. utvrđuje pravila nadzornog i arbitražnog postupka,
6. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Komore i članove drugih tijela određenih Statutom,
7. utvrđuje program i plan rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Komore te usvaja financijske izvještaje.
(3) Skupština može odlučivati i o drugim pitanjima određenima Statutom.

2. Upravno vijeće

Članak 39. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05, 139/08 i 144/12)
(1) Komorom upravlja Upravno vijeće.
(2) Upravno vijeće:
1. predlaže programe rada i razvoja Komore, te prati njihovo provođenje,
2. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine,
3. predlaže cijene za usluge koje obavlja Komora,
4. utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije,
5. utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada,
6. odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za obavljanje revizije,
7. objavljuje prevedene Međunarodne revizijske standarde i druga pravila revizorske struke,
8. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore,
9. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja ako oni to zatraže,
10. donosi pravilnike i akte u skladu sa Statutom Komore,
11. obavlja i druge zadaće određene Statutom Komore.
(3) Upravno vijeće Komore ima sedam članova, i to:
1. predsjednika Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća,
2. jednog člana imenuje Ministarstvo financija,
3. pet članova bira Skupština Komore između ovlaštenih revizora upisanih u registar Komore, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. Iz istog revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora može se birati samo jedan član.
(4) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani samo na još jedno mandatno razdoblje.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 1. Statuta Komore, Upravno vijeće čini sedam članova i to: predsjednik Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća, jedan član imenovan od strane Ministarstva financija i pet članova koje bira Skupština između ovlaštenih revizora.

Na sjednici Skupštine Komore od 21. svibnja 2016., iz redova ovlaštenih revizora, izabrani su sljedeći članovi Upravnog vijeća Komore: Koraljka Soušek, Mira Hrelja, Zlatko Benčić, Joško Džida i Branislav Vrtačnik.

Odlukom Ministarstva financija od 2. srpnja 2012., Martina Kostantinov je imenovana članicom Upravnog vijeća Komore, kao predstavnica Ministarstva financija.

3. Predsjednik

Članak 40. Zakona o reviziji (Narodne novine broj: 146/05, 139/08 i 144/12)
(1) Predsjednik Komore vodi poslovanje Komore, zastupa je i odgovoran je za zakonitost rada Komore.
(2) Za predsjednika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da ima stručno zvanje ovlaštenog revizora,
2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima revizije,
3. da je državljanin Republike Hrvatske,
4. da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.
(3) Predsjednika Komore bira Skupština.
(4) Predsjednik Komore imenuje se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

Predsjednik Hrvatske revizorske komore je Zdenko Balen, dipl.oec., ovlašteni revizor, koji je, po proteku četverogodišnjeg mandata od 31. ožujka 2012., ponovno izabran na sjednici Skupštine Komore od 2. travnja 2016.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 24. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 43/10, 131/13 i 76/14)
1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika,
2) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati novčano poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću.
O svom radu Odbor podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore,
3) Upravno vijeće, predsjednik, tajnik i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi vršenja nadzora.

Odlukom Skupštine Komore od 6. travnja 2013., članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja su: Ljljana Benčić Markulin, predsjednik, Darko Karić, član i Sanja Đak, član.

5. Stegovno vijeće

Članak 25. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 43/10, 131/13 i 76/14)
1) Stegovno vijeće sastoji se od tri člana i tri zamjenika, koji između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.
2) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim općim aktom.

Članovi Stegovnog vijeća, odlukom Skupštine Komore od 6. travnja 2013. su: Mirko Lukač, predsjednik, Marinko Matković, član i Ranka Bunčić, član, a zamjenici članova su: Sonja Kalibović, Marina Tonžetić i Sonja Košara.

Odlukom Upravnog vijeća Komore od 6. lipnja 2012., za stegovnog tužitelja Komore imenovan je Tomislav Ugrin, a za zamjenika stegovnog tužitelja imenovan je Kristijan Cinotti.

Odbori Upravnog vijeća:

1. Odbor za revizorske standarde i etiku

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 7.3.2013. dužnost koordinatora obavlja Joško Džida, a Odlukom Upravnog vijeća od 22.5.2013. članovima ovog Odbora imenovani su: Ivana Vlak i Damir Krajačić.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

Članak 28. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj: 43/10, 131/13 i 76/14)
1) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.
2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje:
– predlaže donošenje Pravilnika o stručnom osposobljavanju i stalnom stručnom usavršavanju;
– predlaže Upravnom vijeću program stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i revizorskog ispita i program poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske odnosno druge programe osposobljavanja, usavršavanja i provjere znanja;
– organizira i razvija razne oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja, samostalno ili u suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama, upravnim tijelima, fakultetima, te stranim i međunarodnim revizorskim i drugim srodnim organizacijama;
– organizira i provodi izdavačku djelatnost Komore;
– obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Upravnog vijeća.

Članovi Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje odlukom Upravnog vijeća od 19.6.2012. su: prof.dr.sc. Boris Tušek, ujedno predsjednik, prof.dr.sc. Mario Spremić, Zlatko Benčić i Joško Džida, a odlukom Upravnog vijeća od 27.9.2016. umjesto prof.dr.sc. Stjepana Tadijančevića izabran je izv.prof.dr.sc. Hrvoje Perčević.

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 11.10.2012. dužnost koordinatora obavlja Ernest Komparić, a članovima ovog Odbora imenovani su: Branislav Vrtačnik i Tomislav Ugrin.

4. Odbor za pritužbe

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 7.3.2013. dužnost koordinatora obavlja Ljiljana Benčić Markulin, a Odlukom Upravnog vijeća od 22.5.2013. članovima ovog Odbora imenovani su: Anka Dobrinić, Ljiljana Kalčić, Branko Tomašković i Zoran Vuk.

5. Odbor za praćenje provođenja nadzora

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 22.1.2013. dužnost koordinatora obavlja Branislav Vrtačnik, a Odlukom Upravnog vijeća od 5.7.2013. članovima ovog Odbora imenovani su: Slaven Đuroković, Mirko Drmić i Ernest Komparić.

6. Odbor za normativne akte

Odlukom Predsjednika i Upravnog vijeća od 11.7.2012. dužnost koordinatora obavlja Ivan Bašić, a članovi Odbora su: Irena Dobrović, Radovan Lucić i Vladimir Maričević.