Napomena
 • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

  Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Pitanja i odgovori > ARHIVA

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
Zagreb, Kralja Zvonimira 34

Klasa: 011-02/09-05/22
Ur. broj: 326-323-09-2
Zagreb, 4. ožujak 2009.


PREDMET: Vaš dopis Klasa: 053-01/09-01/3 od 6. veljače 2009. godine

Pitanje:

Poštovani,
Dana 9. veljače 2009. godine zaprimili smo vaš dopis vezano uz primjenu Zakona o tržištu
kapitala (Narodne novine, broj 88/08), dalje: Zakon.

U nastavku dajemo odgovor kako slijedi.
Članak 403. Zakona glasi:
"(1) Izdavatelj vrijednosnih papira obvezan je izraditi godišnji izvještaj iz stavka 2. ovog članka, objaviti ga javnosti najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine te osigurati da isti bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja.
(2) Godišnji izvještajjzdavatelja mora sadržavati:
1. revidirane godišnje financijske izvještaje,
2. izvještaj poslovodstva,
3. izjavu osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja izdavatelja, navodeći njihova imena, prezimena, radno mjesto i dužnosti u izdavatelju, da prema njihovom najboljem saznanju:
- godišnji financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,
- izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
(3) Zajedno s godišnjim izvještajem izdavatelja iz stavka 2. ovog članka, izdavatelj je obvezan na način i u roku iz stavka 1. ovog članka objaviti javnosti u cijelosti i revizorsko izvješće, potpisano od strane osoba odgovornih za reviziju godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja.
(4) Na izdavatelja koji je obvezan izrađivati konsolidirane izvještaje, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka".

10 000 Zagreb, Miramarska 24b, p.p. 164, HRVATSKA
Tel: (01) 61 73 200, Fax: (01)48 11 507, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , www.hanfa.hr

Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2009. i primjenjuje se na odgovarajući način na financijske izvještaje za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2009. godine i poslije što znači da ne uključuje ranija izvještajna razdoblja.
U svezi usklađenja rokova za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja izdavatelji su dužni javno objaviti financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona.
Odredbe predmetnog članka primjenjuju se kod izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kojim upravlja burza. Uređeno tržište se sastoji od redovitog tržišta i službenog tržišta.

U smislu ovog Zakona pojam izdavatelj obuhvaća pravni subjekt, uključujući i državu, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, pri čemu se u slučaju izdanih potvrda o deponiranim dionicama, izdavateljem smatra izdavatelj dionica na osnovi kojih su izdane potvrde o deponiranim dionicama.

S poštovanjem,

Sektor za superviziju II Direktor
Senada Durrigi


HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
Zagreb, Kralja Zvonimira 34

Klasa: 053-01/07-01/36
Urbroj: 251-442-01-07-01
Zagreb, 22. listopada 2007.

Pitanje:

Kako se izračunava broja bodova iz članaka 2., 5, 6. i 7. Tarife revizorskih usluga ( N.N. 80/2007) iza svake tablice razreda u smislu poimanja izraza "za svakih daljnjih....".

Odgovor :

Izraz "za svakih daljnjih...." u svim spomenutim člancima Tarife tumači se kao slijed prethodne tablice iz Tarife, a to znači čim se i za jednu kunu ili za jednog radnika uđe u taj razred dobiva se dodatni za to predviđeni broj bodova.

Ovakvo stajalište zauzelo je Upravno vijeće Komore na svojoj sjednici od 03.10.2007., jer je temeljem članka 12. Tarife obvezno davati mišljenja i preporuke o specifičnim situacijama koje se mogu pojaviti u primjeni Tarife.

Hrvatska revizorska komora
Upravno vijeće

 


 

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
ZAGREB, Kralja Zvonimira 34

Klasa: 053-01/07-01/34
Urbroj: 251-442-01-07-01
Zagreb, 12. listopada 2007.

Pitanje :

Može li revizorsko društvo , samostalni revizor ili zajednički revizorski ured prigodom sklapanja ugovora za obavljanje zakonske revizije financijskih izvještaja na ukupnu cijenu utvrđenu sukladno Zakonu o reviziji ( N.N. 146/2005 ) i Tarifi revizorskih usluga ( N.N. 80/2007 ) dati - ugovoriti određeni postotak popusta – cassa sconta ili bilo koje druge bonifikacije zbog plaćanja unaprijed dijela ili pune cijene usluge?

Odgovor : NE MOŽE

Obrazloženje odgovora :

 1. Međusobna prava i obveze revizorskog društva i pravne osobe kod koje se obavlja revizija uređuju se ugovorom o reviziji ( čl. 12. st. 1. Zakona o reviziji ).
 2. Članak 20. Zakona o reviziji glasi:

  (1) Za obavljenu reviziju plaća se naknada. Iznos naknade određuje se ugovorom.

  (2) Revizorsko društvo i samostalni revizor imaju pravo na naknadu za obavljenu reviziju, koja ne može biti niža od tarife revizorskih usluga koju utvrđuje i donosi Komora, uz suglasnost Ministarstva financija.

  (3) Tarifa iz stavka 2. ovoga članka kojom se utvrđuju najniži iznosi naknada objavljuje se u »Narodnim novinama«. 

 3. Članak 65. Zakona o reviziji glasi:

  (1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

  točka 10.: ako ne primjenjuje tarifu propisanu odredbama članka 20. ovoga Zakona,

  (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u revizorskom društvu.

 4. Članak 68. Zakona o reviziji glasi:

  (1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se obveznik revizije iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ako nije pravodobno ugovorio obavljanje revizije financijskih izvještaja,

  (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba obveznika revizije iz stavka 1. ovoga članka.

 5. Članak 1. važeće revizorske Tarife glasi:

  (1) Ovom Tarifom revizorskih usluga određuju se najniži iznosi naknada za revizorske usluge, te naknade troškova koje imaju pravo naplatiti revizorsko društvo, samostalni revizor odnosno zajednički revizorski ured.

  (2) Revizorska društva, samostalni revizor i zajednički revizorski ured ne smiju s korisnicima revizorskih usluga ugovarati naknadu koja nije u skladu s ovom Tarifom.

  (3) Zabranjeni su sporazumi sklopljeni uz ugovor o reviziji ili naknadno, kojima bi se konačna naknada za revizorsku uslugu naplaćivala suprotno ovoj tarifi.

U članku 6. stavak 6. Zakona o reviziji stoji ako je revizija uvjetovana bilo kojom činjenicom smatra se da je nevažeća odnosno nije valjano provedena, te trgovačko društvo mora ponoviti izbor revizora sukladno odredbama spomenutog zakona.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kn kaznit će se obveznik revizije ako nije pravodobno ugovorio obavljanje revizije financijskih izvještaja ( članak 68. stavak 1. točka 1. Zakona ).

Ove sve prethodno istaknute zakonske odredbe ugrađene u Zakon o reviziji i revizorsku Tarifu bile bi suvišne kada bi bilo moguće dati – ugovoriti bilo kakve vrste popusta kod utvrđivanja ili naplate ugovorene cijene za revizorske usluge predviđene Tarifom.

Kako Zakon o reviziji tako i važeća revizorska Tarifa izričito zabranjuju davanje, kako prethodnih tako i naknadnih, bilo kakvih popusta u odnosu na cijenu utvrđenu po kriterijima iz važeće Tarife.

Hrvatska revizorska Komora
Upravno vijeće

_______________________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 23. listopada 2006. >>

ČLANARINA ZA OVLAŠTENOG REVIZORA

Na upite pojedinih ovlaštenih revizora u svezi članarine i plaćanja članarine za ovlaštene revizore, Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore konzultiralo je Odbor za nadzor financijskog poslovanja Komore, te iznosi slijedeći stav:

1. Sve stručne osobe koje su stekle certifikat za zvanje ovlaštenog revizora i temeljem Zakona o reviziji («Narodne novine» broj:146/05, u daljnjem tekstu:Zakon) su podnijele zahtjev za upis u registar ovlaštenih revizora, obvezno se učlanjuju u Komoru temeljem članka 2. stavka 3. Statuta Hrvatske revizorske komore («Narodne novine» broj:63/06, u daljnjem tekstu: Statut), te slijedom statusa članstva u Komori proizlazi i obveza plaćanja članarine.

2. Plaćanjem članarine bez obzira da li je ovlašteni revizor zaposlen u struci ili ne, omogućuje se provođenje funkcija Komore utvrđene člankom 32. Zakona i člankom 4. Statuta, posebice praćenje i kontrolu stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja ovlaštenih revizora (članak 4. točka 11. Statuta), te je Odlukom o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori istaknuto, da se za potrebe obavljanja javnih ovlasti Komora financira i iz članarine njezinih članova, a temeljem odredbe članka 2. stavka 2. iste Odluke ovlašteni revizori su obveznici plaćanja članarine, s naglaskom na ispunjene uvjete iz članka 7. Zakona.

Upravno vijeće Hrvatske revizorske Komore

_______________________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 23. listopada 2006. >>

PREPORUKA UZ ČLANAK 2. STAVAK 5. TARIFE REVIZORSKIH USLUGA

Razmatrajući primjedbe nekih velikih gospodarskih subjekata, usmene i pismene primjedbe nekih revizorskih tvrtki, u slučajevima primjene Tarife revizorskih usluga kod gospodarskih subjekata koji imaju veliki broj zaposlenih u odnosu na ukupan prihod i aktivu (primjerice šume, željeznice, tekstilna industrija i ostala radno intenzivna djelatnost), gdje zbog primjene kriterija dolazi do višestrukog povećanja naknade za reviziju, Upravno vijeće Komore s ciljem da cijena revizije odražava rad revizora, daje slijedeću PREPORUKU:

Vezano za članak 2. stavak 5. Tarife revizorskih usluga(«Narodne novine»,broj: 63/06) kojim je utvrđeno "za svakih daljnjih 100 radnika broj bodova se uvećava za 5 bodova" predlažemo slijedeće:

nije obvezatno primjenjivanje, kao ni tamo gdje bi naknada utvrđena prema broju radnika prelazila 1/3 ukupne naknade.

_______________________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 5. listopad 2006. >>

STAVOVI UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE I PRIMJENA TARIFE

Na temelju čl. 17. st. 6. Statuta, Hrvatska revizorska Komora (u daljnjem tekstu: Komora) objavljuje Odluke Upravnog vijeća Komore koje su od interesa za članove Komore i gospodarske subjekte radi njihovog postupanja.

1. U pogledu primjene Tarife revizorskih usluga ("Narodne novine" 63/06, u daljnjem tekstu: Tarifa), a po zahtjevu gospodarskih subjekata i to: Hrvatske ceste d.o.o., Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Hrvatskih autocesta d.o.o., Bina – Istra d.d. te Bina Fincom d.d. preko revizorskog društva Revizija Zagreb d.o.o. te Hrvatske udruge koncesionara "HUKA", vezano uz vrijednost bodova na imovinu iskazanu u aktivi tih društava, koja imovina čini javna dobra u državnom vlasništvu, a zbog iskazanog javnog dobra u aktivi tih društava, Upravno vijeće Komore je na sjednici održanoj 20. rujna 2006. dalo slijedeće mišljenje:

"S obzirom da se radi o imovini Republike Hrvatske nad kojom se ne može stjecati vlasništvo, za potrebe određivanja naknade za reviziju ovu imovinu potrebno je isključiti iz osnovice za utvrđivanje broja bodova, odnosno ukupnu aktivu društva potrebno je umanjiti za vrijednost javnog dobra te na taj način utvrditi osnovicu za utvrđivanje broja bodova na osnovi aktive. Ostale bodove potrebno je utvrditi na način propisan Tarifom uzimajući u obzir ostvarene prihode i broj zaposlenih." 

2. Na istoj sjednici posebno je istaknut problem primjene Tarife kod revizije konsolidiranih izvještaja i revizije povezanih društava, koja ulaze u konsolidaciju i koja s obzirom na svoju veličinu ne bi bili obveznici revizije, ako matično društvo nije podložno reviziji.

Istaknut je i problem internih transakcija koje mogu biti podložne izračunu cijene jedanput u matičnom društvu, drugi put u povezanom društvu.

Upravno vijeće je u svezi navedene problematike, koja obuhvaća vrlo veliki broj gospodarskih subjekata, donijelo slijedeću Odluku:

"Kod izračuna cijena revizije kod subjekata koji podliježu i izdaju konsolidirane financijske izvještaje, može se postupiti na način da se uzmu podaci za izračun usluge cijene revizije za sve subjekte koji ulaze u konsolidaciju na razini konsolidiranog izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka) s tim da se broj radnika zbraja za sve subjekte i dodaje broj bodova prema članku 3. Tarife." 

3. Na istoj sjednici Upravnog vijeća razmatrana su općenito pitanja nekih gospodarskih subjekata i revizorskih društava, o kojima je Upravno vijeće donijelo svoj stav i to:

3.1. Da li se revizija financijskih izvještaja poljoprivrednih zadruga, a koja se obavlja svake treće godine temeljem Zakona o zadrugama treba ugovarati po Tarifi ili slobodnom pogodbom?

Stav je Upravnog vijeća:

"U ovom slučaju revizija se može ugovarati slobodnom pogodbom, budući da poljoprivredna zadruga nije obveznik revizije temeljem Zakona o reviziji, već temeljem Zakona o zadrugama, te Tarifu revizorskih usluga nije nužno primijeniti."

3.2. Da li reviziju nogometnih klubova, a koji su za sada neprofitne organizacije treba ugovarati po Tarifi ili slobodnom pogodbom? Revizija se obavlja po zahtjevu Europske nogometne federacije.

Stav je Upravnog vijeća:

"Reviziju financijskih izvještaja nogometnih klubova može se također ugovarati slobodnom pogodbom, Budući da se ne obavlja na temelju Zakona o reviziji financijskih izvještaja, te nije nužno primijeniti Tarifu."

3.3. Da li se revizija financijskih izvještaja društava s ograničenom odgovornošću čiji ukupni prihod ne prelazi 30.000.000,00 kn, a ne podliježu obvezi revizije u skladu s vlastitim pravilima, Izjavom o osnivanju ili društvenim ugovorom, već po zahtjevu trećih osoba (banke, državne institucije itd.) treba ugovarati po Tarifi ili slobodnom pogodbom?

Stav je Upravnog vijeća:

"Budući da ova društva nisu obveznici revizije temeljem Zakona o reviziji mogu ugovarati reviziju slobodnom pogodbom."

3.4. Da li se kod utvrđivanja cijene revizije po Tarifi može isključiti iskazani gubitak u aktivi?

Stav je Upravnog vijeća:

"Kod utvrđivanja cijene po Tarifi onih obveznika koji imaju iskazani gubitak u aktivi, isti se može isključiti iz aktive, jer se ionako radi o kategoriji koja čini ispravak kapitala, a ne aktivu."

Predsjednica Hrvatske revizorske Komore

Ana Krivičić