HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1100

Na temelju članka 35., članka 38. stavka 2. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05 i 139/08, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske Komore, na sjednici održanoj 20. ožujka 2010., usvojila je

STATUT

HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju: ustrojstvo, sastav, način izbora, nadležnost, prava i dužnosti tijela Hrvatske revizorske Komore (dalje u tekstu: Komora), prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora prema Komori, stegovni postupak i stegovne mjere za utvrđivanje povreda dužnosti i ugleda revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, te druga pitanja značajna za uređivanje revizorske struke, organizaciju i djelovanje Komore.

Članak 2.

1) Komora je strukovna organizacija svih revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske.

2) Komora je samostalna i neovisna u svom radu. Komora je podvrgnuta javnom nadzoru na način i pod uvjetima određenim Zakonom, a provodi ga Odbor za javni nadzor revizije.

3) Ovlašteni revizori obvezatno se učlanjuju u Komoru. Revizorska društva, samostalni revizori i zajednički revizorski uredi obvezatno se upisuju u pripadajuće registre Komore u kojoj ostvaruju prava i imaju obveze u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

4) Sjedište Komore je u Zagrebu.

5) Komora ima svoj znak, pečat i žig.

6) Naziv Komore na engleskom jeziku je: Croatian Audit Chamber.

Članak 3.

Članovi Komore dužni su čuvati i unaprjeđivati ugled revizorske struke i Komore, savjesno i profesionalno postupati u izvršenju svojih ovlaštenja propisanih Zakonom, te izvršavati svoje obveze prema Komori i njenim tijelima.

Članak 4.

Komora:

1. prevodi i objavljuje Međunarodne revizijske standarde (International Standards on Auditing (ISAs) i daje mišljenja u vezi s njima;

2. prevodi i objavljuje Smjernice međunarodne revizijske prakse (International Auditing Practice Statements (IAPSs) i daje mišljenja u vezi s njima;

3. prevodi i objavljuje Međunarodne standarde za izražavanje uvjerenja (International Standards on Assurance Engagements (ISAE) i daje mišljenja u vezi s njima;

4. prevodi i objavljuje Međunarodne standarde kontrole kvalitete (International Standard on Quality Control (ISQC) i daje mišljenja u vezi s njima;

5. prevodi i objavljuje Međunarodne standarde za obavljanje uvida (International Standards on Review Engagements (ISREs) i daje mišljenja u vezi s njima;

6. prevodi i objavljuje Međunarodne standarde za povezane usluge (International Standards on Related Services (ISRSs) i daje mišljenja u vezi s njima;

7. prevodi, objavljuje, odnosno donosi Kodeks profesionalne etike revizora;

8. utvrđuje jedinstvena stajališta i objavljuje tumačenja u vezi s primjenom propisa o reviziji;

9. daje stručna mišljenja i obrazloženja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev;

10. donosi godišnji plan nadzora i provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

11. donosi programe, te organizira i provodi stručno osposobljavanje ovlaštenih revizora, te stalno stručno usavršavanje;

12. utvrđuje program revizorskih ispita, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

13. utvrđuje širi program obrazovanja za osobe koje nemaju visoko stručno obrazovanje ekonomske struke, a žele steći certifikat ovlaštenog revizora;

14. utvrđuje program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku za strane državljane, koji podnose zahtjeve za nostrifikaciju isprave, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

15. organizira i provodi ispite za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora;

16. izdaje certifikat ovlaštenog revizora;

17. propisuje uvjete i provodi nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora;

18. vodi registre ovlaštenih revizora, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda, revizorskih društava i asistenata zaposlenih u revizorskim društvima, kod samostalnih revizora i u zajedničkim revizorskim uredima;

19. daje prethodnu dozvolu za upis osnivanja revizorskih društava u sudski registar i upis promjena u vezi s tim društvima u sudski registar;

20. odlučuje o zahtjevu za osnivanje zajedničkog revizorskog ureda;

21. izdaje i oduzima dozvolu za rad revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i samostalnom revizoru;

22. utvrđuje stopu doprinosa i članarine, te druge prihode uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

23. utvrđuje naknadu koju plaćaju kandidati za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora za provedbu stručnog obrazovanja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora;

24. utvrđuje naknadu za organiziranje i provedbu postupka nostrifikacije isprave;

25. utvrđuje iznos pretplate na glasilo Komore;

26. utvrđuje naknade kojima se ostvaruju drugi prihodi;

27. objavljuje u Narodnim novinama: Statut, Međunarodne revizijske standarde, Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine;

28. objavljuje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore opće akte i druge dokumente koje donosi u skladu sa Statutom;

29. objavljuje jednom godišnje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore sveukupne rezultate provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

30. objavljuje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore: Registar samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda, revizorskih društava, ovlaštenih revizora i asistenata u revizorskom društvu, podatke o članovima uprave i članovima odnosno dioničarima revizorskih društava;

31. utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

32. utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije;

33. nadzire rad i provjerava kvalitetu rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, te poduzima potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti uklone i sankcioniraju, o čemu svakih šest mjeseci obavještava Odbor za javni nadzor revizije;

34. utvrđuje Pravila za obavljanje revizije, kvantitativne i kvalitativne kriterije angažiranih ljudskih potencijala, te ostalih sredstava za obavljanje revizije;

35. vodi stegovne i arbitražne postupke;

36. prati provedbu propisa, predlaže izmjenu propisa i sudjeluje u postupku donošenja ili izmjene propisa;

37. poduzima mjere u slučaju kada primi obavijest o neopravdanom raskidu ugovora od predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija ili od revizorskog društva, samostalnog revizora, te zajedničkog revizorskog ureda;

38. poduzima mjere u slučaju kada primi obavijest da pravna osoba onemogućava obavljanje revizije u skladu s odredbama čl. 14. st. 1. do 3. Zakona;

39. prati i proučava odnose i pojave koji su od interesa za uređenje, položaj i rad te unapređenje revizorske struke i djelatnosti;

40. promiče materijalne, strukovne i druge interese revizorske struke;

41. brine o ugledu revizijske profesije;

42. uspostavlja i razvija suradnju s drugim revizorskim komorama i međunarodnim organizacijama revizora, te domaćim i stranim organizacijama računovođa i drugima srodnim organizacijama;

43. donosi financijski plan, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije;

44. surađuje i pruža pomoć Odboru za javni nadzor revizije u njegovim ovlastima, te razmjenjuje informacije i surađuje u nadzornim radnjama koje se odnose na obavljanje revizije u skladu s odredbama Zakona;

45. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore.

Članak 5.

1) Tijela Komore su:

1. Skupština,

2. Upravno vijeće,

3. Predsjednik,

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja,

5. Stegovno vijeće.

2) Statutom i drugim općim aktom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore, te utvrditi njihova nadležnost, sastav i način rada.

3) Članovi izbornih tijela Komore biraju se na razdoblje od četiri godine, te se mogu ponovno birati samo na još jedno mandatno razdoblje.

4) Komora ima stručnu službu.

Članak 6.

Drugi opći akti Komore moraju biti u skladu s ovim Statutom.

II. TIJELA KOMORE

1. Skupština

Članak 7.

Skupštinu čine ovlašteni revizori upisani u registar ovlaštenih revizora Komore.

Članak 8.

1) Skupštinu saziva Upravno vijeće.

2) Redovna Skupština održava se jednom godišnje.

3) Upravno vijeće može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, a dužno ju je sazvati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća ili najmanje 1/5 članova Skupštine.

4) Članovi Upravnog vijeća odnosno Skupštine koji zahtijevaju sazivanje izvanredne Skupštine dužni su obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda dostaviti Upravnom vijeću. Upravno vijeće je dužno u roku od 15 dana odlučiti o zahtjevu i izvanrednu skupštinu sazvati najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za sazivanje.

5) Ukoliko Upravno vijeće ne sazove izvanrednu Skupštinu prema odredbi prethodnoga stavka ovoga članka, Skupštinu su ovlašteni sazvati članovi koji su postavili zahtjev za sazivanje.

6) Upravno vijeće dužno je sazvati izvanrednu Skupštinu i u sljedećim slučajevima:

1. kada je u Upravnom vijeću nepopunjeno mjesto člana;

2. kada je u Odboru za nadzor financijskog poslovanja ili Stegovnog vijeća nepopunjeno mjesto člana, zbog čega bi rad odbora ili vijeća bio onemogućen;

3. kada predsjednik da ostavku i ne iskoristi pravo da sam sazove izvanrednu Skupštinu.

7) Predsjednik može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, ali je dužan Upravnom vijeću obrazložiti svoju odluku.

Članak 9.

Sjednice Skupštine održavaju se, u pravilu, u Zagrebu, ako Upravno vijeće ne odredi da se sjednica održi u kojem drugom mjestu.

Članak 10.

1) Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije petnaest dana prije dana održavanja sjednice, javnom objavom u glasilu Komore, na internetskoj stranici Komore i dostavom na adrese elektroničke pošte.

2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada.

3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju prijedlozi odluka odnosno drugi materijali pripremljeni za Skupštinu.

Članak 11.

1) Članovi Skupštine sami snose troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine.

2) Troškove sudjelovanja počasnih članova snosi Komora.

Članak 12.

1) Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini.

2) Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako u njenom radu sudjeluje većina članova.

3) Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje većina članova, Skupština se odgađa na pola sata. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje s nazočnim članovima.

4) Skupština donosi odluke običnom većinom prisutnih članova.

5) Način glasovanja određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 13.

1) Skupština:

1. donosi Statut Komore;

2. donosi Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine;

3. donosi Kodeks profesionalne etike revizora;

4. bira predsjednika Komore, članove Upravnog vijeća, Odbora za nadzor financijskog poslovanja i Stegovnog vijeća;

5. utvrđuje program i plan rada, financijski plan i usvaja godišnje izvješće o radu Komore, te financijske izvještaje;

6. donosi Poslovnik o radu Skupštine

7. donosi Pravilnik o počasnom članstvu;

2) Skupština donosi Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine za tekuću godinu na svojoj redovnoj sjednici,

3) Skupština može donijeti Pravilnik o nagradama i priznanjima, u kojem slučaju donosi i odluke o dodjeli nagrada i priznanja,

4) Po potrebi, Skupština može donijeti i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

5) Skupština može razmatrati i svako drugo pitanje iz nadležnosti Komore i o njemu donositi odluke,

6) Skupština može i prije isteka razdoblja na koje su izabrani, opozvati članove tijela koje je birala i umjesto njih izabrati nove članove. Kad netko od članova tijela Komore podnese ostavku, Skupština će na njegovo mjesto na prvoj idućoj sjednici izabrati drugog člana.

Članak 14.

1) Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.

2) Radom Skupštine upravlja predsjednik kojeg Skupština bira na svakoj sjednici.

2. Upravno vijeće

Članak 15.

1) Upravno vijeće čini sedam članova, i to: predsjednik Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća, jedan član imenovan od strane Ministarstva financija i pet članova koje bira Skupština između ovlaštenih revizora upisanih u registar Komore, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu, kod samostalnog revizora ili u zajedničkom revizorskom uredu. Iz istoga revizorskog društva, samostalnog revizora, odnosno iz zajedničkog revizorskog ureda može se birati samo jedan član.

2) Iz revizorskog društva, samostalnog revizora i zajedničkog revizorskog ureda iz kojeg je izabran član Odbora za javni nadzor revizije, ne može se birati član Upravnog vijeća.

3) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani samo na još jedno mandatno razdoblje.

4) Za izbor članova Upravnog vijeća, osim predsjednika i predstavnika Ministarstva financija, predlažu se kandidacijske liste od pet članova. Izabrana je ona lista koja dobije natpolovićnu većinu glasova.

5) Članovi Upravnog vijeća odgovorni su i upravljaju sljedećim temeljnim funkcijama: registri, edukacija, certifikacija, Međunarodni standardi (ISRS, ISA, Etika, ISQC), nadzor i provjera kvalitete rada, odnosi s međunarodnim institucijama, odnosi s javnošću, riznica, statistika.

Članak 16.

Upravno vijeće:

1. predlaže Skupštini programe rada i razvoja Komore, te prati njihovo provođenje;

2. utvrđuje Pravila za obavljanje revizije, kvantitativne i kvalitativne kriterije angažiranih ljudskih potencijala, te ostalih sredstava za obavljanje revizije;

3. predlaže Skupštini stopu doprinosa i iznos članarine;

4. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora;

5. utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada;

6. utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije;

7. odlučuje o izdavanju certifikata ovlaštenog revizora i o oduzimanju prava na obavljanje revizije;

8. prevodi i objavljuje Međunarodne revizijske standarde i druga pravila revizorske struke;

9. obavlja druge stručne zadaće povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom;

10. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja;

11. izdaje i oduzima dozvole za rad;

12. daje odobrenje za osnivanje zajedničkog revizorskog ureda;

13. odlučuje o udruživanju Komore u međunarodne udruge revizora, te druge srodne strukovne domaće i međunarodne organizacije;

14. bira i razrješuje članove Odbora za revizorske standarde i etiku, Odbora za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje, Odbora za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama, Odbora za pritužbe i Odbora za praćenje provedbe nadzora;

15. imenuje predstavnike Komore u udruge odnosno organizacije iz točke 13. ovog članka;

16. predlaže Skupštini donošenje godišnjeg izvještaja o radu Komore;

17. sastavlja druga izvješća i dostavlja druge podatke Odboru za javni nadzor revizije radi provedbe javnog nadzora;

18. može odlučiti o sklapanju ugovora o osiguranju za članove Komore (članak 19. stavak 5. Zakona);

19. odlučuje u drugom stupnju o pojedinačnim aktima tijela Komore;

20. daje prethodno odobrenje predsjedniku za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina, te za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 50.000,00 kuna;

21. donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Komore;

22. donosi Pravilnik o stručnom osposobljavanju i stalnom stručnom usavršavanju;

23. donosi Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada;

24. donosi Pravilnik o provođenju nostrifikacije stranih isprava;

25. donosi Pravilnik o naknadi, odnosno troškovima članovima tijela Komore koje bira Skupština;

26. utvrđuje pravila nadzornog, stegovnog i arbitražnog postupka;

27. donosi opće akte Komore iz područja radnih odnosa;

28. donosi druge opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine;

29. donosi druge odluke određene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

1) Upravno vijeće sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite sjednice najmanje šest puta godišnje. U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica.

2) Izvanredna sjednica mora se zakazati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća.

3) Sjednice Upravnog vijeća su javne, osim u slučaju onih točaka dnevnog reda na koje se odnosi Zakon o tajnosti podataka.

4) Upravnom vijeću predsjedava predsjednik Komore koji i potpisuje sve njegove akte.

5) Članovi Upravnog vijeća koji najmanje dva dana prije sjednice pisanim putem ne jave svoju spriječenost prisustvovanja sjednici, te uzrokuju neodržavanje sjednice zbog nepostojanja kvoruma, snose troškove koji su nastali u vezi s tom sjednicom.

6) Odluke Upravnog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Komore i glasilu Komore.

Članak 18.

Upravno vijeće odlučuje većinom svih članova.

3. Predsjednik Komore

Članak 19.

Predsjednik Komore:

1. zastupa i predstavlja Komoru;

2. odgovoran je za zakonitost rada Komore;

3. saziva i predsjeda sjednicama Upravnog vijeća, priprema prijedloge odluka Upravnog vijeća i odgovoran je za njihovo izvršenje;

4. daje naloge tajniku Komore i nadzire njegov rad;

5. donosi odluke u ostvarivanju pojedinačnih prava i obveza članova Komore za koje nije nadležno Upravno vijeće ili drugo tijelo;

6. potpisuje rješenja, odluke i druge akte koje donosi Komora iz svoje nadležnosti ili za to ovlašćuje određenu osobu;

7. predlaže Upravnom vijeću poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore;

8. imenuje Povjerenstva, Odbore i slična tijela prema potrebi, te im dodjeljuje zadatke;

9. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu;

10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore odnosno druge poslove koje mu povjere Skupština ili Upravno vijeće.

Članak 20.

1) Predsjednika bira Skupština,

2) Za izbor predsjednika predlaže se više kandidata, a izabran je onaj koji dobije veći broj glasova,

3) Ako za izbor predsjednika bude kandidiran samo jedan kandidat, glasuje se samo o tom kandidatu.

Članak 21.

1) Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

2) Predsjednik na svakoj redovnoj sjednici Upravnog vijeća izvještava o svom radu u vremenu od prethodne sjednice.

Članak 22.

Spriječenog predsjednika zamjenjuje, s istim ovlastima, zamjenik predsjednika kojeg između sebe biraju članovi Upravnog vijeća.

Članak 23.

Prijedlog za opoziv predsjednika može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova Upravnog vijeća ili 1/5 članova Skupštine.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 24.

1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika,

2) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati novčano poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću. O svom radu Odbor podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore,

3) Upravno vijeće, predsjednik, tajnik i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi vršenja nadzora.

5. Stegovno vijeće

Članak 25.

1) Stegovno vijeće sastoji se od tri člana i tri zamjenika, koji između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

2) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim općim aktom.

ODBORI UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 26.

1) Za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, Upravno vijeće imenuje sljedeća radna tijela:

1. Odbor za revizorske standarde i etiku,

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje,

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama,

4. Odbor za pritužbe,

5. Odbor za praćenje provođenja nadzora.

2) Članove odbora iz stavka 1. Upravno vijeće može opozvati u svako doba.

3) Upravno vijeće po potrebi imenuje i druge odbore i radna tijela.

1. Odbor za revizorske standarde i etiku

Članak 27.

1) Odbor za revizorske standarde i etiku sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor za revizorske standarde i etiku:

– prevodi i objavljuje Code of Etics, usvojen od strane IFAC odnosno predlaže donošenje Etičkog kodeksa;

– prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje profesionalne etike revizora;

– prati stanje u primjeni Međunarodnih revizijskih standarda i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje primjene standarda;

– organizira u suradnji s Upravnim vijećem i Odborom za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, odnosno s drugim mjerodavnim institucijama, razne oblike stručnog, obrazovnog i znanstvenog rada (savjetovanja, seminare, tribine, okrugle stolove i sl.) s područja revizijskih standarda, profesionalne etike i računovodstva, u skladu s godišnjim programom rada;

– obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Upravnog vijeća.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

Članak 28.

1) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje:

– predlaže donošenje Pravilnika o stručnom osposobljavanju i stalnom stručnom usavršavanju;

– predlaže Upravnom vijeću program stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i revizorskog ispita i program poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske odnosno druge programe osposobljavanja, usavršavanja i provjere znanja;

– organizira i razvija razne oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja, samostalno ili u suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama, upravnim tijelima, fakultetima, te stranim i međunarodnim revizorskim i drugim srodnim organizacijama;

– organizira i provodi izdavačku djelatnost Komore;

– obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Skupštine i Upravnog vijeća.

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Članak 29.

1) Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama:

– organizira i provodi sve oblike suradnje s domaćim i inozemnim revizorskim komorama i organizacijama, te drugim srodnim strukovnim organizacijama;

– predlaže učlanjenje ili izlazak iz članstva međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija, te drugih srodnih organizacija.

4. Odbor za pritužbe

Članak 30.

1) Odbor za pritužbe sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor prima od predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija ili od revizorskog društva, samostalnog revizora i zajedničkog revizorskog ureda obavijesti o neopravdanom raskidu ugovora o reviziji, razmatra ih, te daje Upravnom vijeću prijedlog za poduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti.

3) Odbor prima od revizorskog društva, samostalnog revizora i od zajedničkog revizorskog ureda obavijesti o onemogućavanju obavljanja revizije (članak 14. stavak 4. Zakona), te o tome obavještava Upravno vijeće uz prijedlog mjera koje treba poduzeti.

4) Odbor razmatra pritužbe na rad revizorskih društava, zajedničkih revizorskih ureda i samostalnih revizora, odnosno na rad stručnih službi Komore, te drugih tijela Komore.

5. Odbor za praćenje provođenja nadzora

Članak 31.

1) Odbor za praćenje provođenja nadzora sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Odbor za praćenje provođenja nadzora:

– prati provedbu izvršenja nadzora i provjeru kvalitete rada, te o tome obavještava Upravno vijeće,

– predlaže metodologiju za provođenje postupka nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, zajedničkih revizorskih ureda i samostalnih revizora,

– razmatra pritužbe subjekata nadzora i o tome obavještava Upravno vijeće,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravno vijeće.

6. Posebne obveze predsjednika odbora

Članak 32.

1) Predsjednici odbora u suradnji s Upravnim vijećem sastavljaju godišnji program rada.

2) Predsjednici odbora tromjesečno izvještavaju Upravno vijeće o provedbi godišnjeg programa rada i podnose godišnje izvješće o radu.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA PREMA KOMORI

Članak 33.

1) Članovi Komore imaju pravo sudjelovati u radu Komore, njenih tijela, predlagati, birati i biti birani u tijela Komore.

2) Članovi Komore imaju pravo Komori davati prijedloge za unaprjeđenje njezina rada, davati inicijative za donošenje odluka iz nadležnosti Komore, predlagati mjere i radnje za unaprjeđenje položaja i ugleda revizorske struke.

3) Dužnost je člana Komore čuvati i unaprjeđivati ugled Komore.

4) Dužnost je člana Komore izvršavati odluke tijela Komore donijete u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te obveze koje su određene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 34.

1) Revizorsko društvo, zajednički revizorski ured i samostalni revizor plaćaju Komori doprinos. Ovlašteni revizori plaćaju Komori članarinu.

2) Iznos članarine i stopa doprinosa utvrđuju se Odlukom o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori. Subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su ispunjavati utvrđene obveze plaćanja.

Članak 35.

Članovi tijela Komore dužni su uredno, savjesno i aktivno izvršavati svoje obveze člana tijela.

IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 36.

1) Komora barem jednom godišnje organizira i provodi stručno osposobljavanje i revizorski ispit radi stjecanja zvanja ovlaštenog revizora.

2) Stručno osposobljavanje za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora i revizorski ispit provodi se prema programu Komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije,

3) Program stručnog osposobljavanja za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora provodi se u okviru trogodišnjeg obrazovanja, a organizacija i provedba programa i revizorskog ispita uređuje se posebnim Pravilnikom,

4) Kandidat za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora mora provesti najmanje tri godine u praktičnoj izobrazi u reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih izvješća od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora.

Članak 37.

1) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora je obvezatno, a provodi se prema programu Komore u trajanju najmanje 24 sata godišnje, odnosno 72 sata trogodišnje,

2) Komora je dužna organizirati godišnje najmanje jedno stručno savjetovanje za sve ovlaštene revizore,

3) U stalno stručno usavršavanje priznaju se seminari drugih strukovnih organizacija koje odobri Upravno vijeće,

4) Organizacija i provedba stalnog stručnog usavršavanja, te prava i obveze članova Komore uredit će se posebnim Pravilnikom.

V. PROVEDBA NADZORA I PROVJERE KVALITETE RADA

Članak 38.

1) Nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim Pravilnikom, te prema metodologiji i planu koje utvrđuje Upravno vijeće, obavlja nadležni organizacijski dio stručne službe Komore,

2) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada zakonskih revizija iz članka 6. Zakona, revizija koje se obavljaju prema Zakonu o trgovačkim društvima i drugim posebnim propisima, revizija po zahtjevima pravnih osoba za koje se izdaju mišljenja ili uvjerenja za financijske izvještaje i nadzor za posebne revizije o kojima se izdaju mišljenja sukladno Smjernicama IFAC-a,

3) Revizorsko društvo, samostalni revizor odnosno zajednički revizorski ured, odnosno odgovorna osoba društva, dužni su Komori i osobama koje obavljaju nadzor i provjeru kvalitete rada staviti na raspolaganje cjelokupnu izvornu dokumentaciju, isprave i izvješća, te im za vrijeme provođenja nadzora omogućiti pristup svim elektroničkim zapisima, pristup svim računalnim programima i arhivi u svezi pružanja usluga revizije i pružiti sve dodatne informacije potrebne u postupku nadzora,

4) Organizacijski dio stručne službe Komore nadležan za nadzor i provjeru kvalitete rada izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti (članak 49. Zakona) te nalaže provedbu dodatnih mjera (članak 53. Zakona),

5) Nalog za otklanjanje nepravilnosti izdaje se revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu, odnosno samostalnom revizoru, pored slučajeva iz članka 49. stavka1. točke 1. i 2. Zakona, i u sljedećim slučajevima:

– ako ne obavlja reviziju u skladu sa Zakonom, međunarodnim revizijskim standardima, Kodeksom profesionalne etike revizora i drugim pravilima revizorske struke;

– ako nema policu osiguranja od odgovornosti u skladu sa Zakonom;

– ako ne objavljuje izvješće o transaprentnosti u skladu sa Zakonom;

– ako nema zaposlene ovlaštene revizore,

6) Revizorsko društvo, samostalni revizor, odnosno zajednički revizorski ured kojemu je izdan nalog za otklanjanje nepravilnosti odnosno nalog za provedbu dodatnih mjera, može u roku od 15 dana od njihova primitka, uložiti prigovor Upravnom vijeću,

7) Upravno vijeće odlučuje o prigovoru u roku od tri dana, od dana primitka prigovora,

8) Odlučujući o prigovoru, Upravno vijeće može naloge iz stavka 4. ovoga članka, potvrditi, izmijeniti ili ukinuti,

9) U postupku provedbe nadzora i provjere kvalitete rada odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku,

VI. STEGOVNA ODGOVORNOST I POSTUPAK

Članak 39.

Revizorsko društvo, zajednički revizorski ured, samostalni revizor i ovlašteni revizor povredom obveza i ugleda člana Komore čine prijestup za koji odgovaraju stegovno.

Članak 40.

1) Revizorsko društvo, zajednički revizorski ured i samostalni revizor čini lakši prijestup:

1. ako Komori ne dostavlja podatke i obavijesti koje je dužan dati;

2. ako bez opravdanog razloga duže od tri mjeseca od dospijeća, ne plati Komori doprinos odnosno druge novčane obveze;

3. ako ovlaštenim revizorima koji su kod njega zaposleni opetovano ne omogući sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje organizira Komora;

4. ako ne čuva radnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom (članak 15. stavak 2. Zakona).

2) Revizorsko društvo, zajednički revizorski ured i samostalni revizor čini teži prijestup:

1. ako bez opravdanih razloga uskraćuje potrebne podatke, obavijesti i suradnju nadzornim odnosno stegovnim tijelima;

2. ako je izvršio usluge koje nisu dozvoljene Zakonom (članak 11. stavak 2. Zakona),

3. ako je u provedbi provjere kvalitete rada utvrđena nepravilnost zbog koje je izdan nalog za otklanjanje nepravilnosti (članak 48. Zakona u vezi s primjenom članka 49. Zakona);

4. ako ne izvrši nalog za otklanjanje nepravilnosti (članak 49. Zakona);

5. ako ne podnese Komori izvješće o otklanjanju nepravilnosti (članak 52. Zakona);

6. ako ne izvrši dodatne mjere određene u postupku provjere kvalitete rada (članak 53. Zakona);

7. ako ne postupa u skladu s utvrđenim Pravilima za obavljanje revizije i utvrđenim kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima angažiranih ljudskih potencijala i ostalih sredstava za obavljanje revizije;

8. ako ugovorene poslove ustupa drugim revizorskim društvima, zajedničkim revizorskim uredima i samostalnim revizorima (čanak 12. stavak 3. Zakona)

9. ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je izdao nezakonito revizorsko izvješće;

10. ako ne plati izrečenu novčanu kaznu u određenom roku.

Članak 41.

1) Ovlašteni revizor čini lakši prijestup:

1. ako bez opravdanog razloga duže od šest mjeseci od dospijeća ne plati članarinu Komori;

2. ako ne plati izrečenu novčanu kaznu i troškove postupka u određenom roku;

3. ako povrijedi svoje dužnosti u tijelima ili prema tijelima Komore;

4. ako svojim radom i ponašanjem u privatnom životu povrijedi ugled revizorske struke.

2) Ovlašteni revizor čini teži prijestup:

1. ako bez opravdanog razloga ne sudjeluje u stručnom usavršavanju (članak 37. Statuta)

2. ako je osuđen za kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za obavljanje poslova revizije;

3. ako nesavjesno obavlja poslove revizije ne poštujući propise, kodeks profesionalne etike i pravila struke;

Članak 42.

1) Zbog počinjenog prijestupa iz članka 40. stavka 1. ovog Statuta, revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i samostalnom revizoru mogu se izreći ove stegovne mjere:

– opomena,

– novčana kazna.

2) Zbog počinjenog prijestupa iz članka 40. stavka 2. ovog Statuta, revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i samostalnom revizoru mogu se izreći ove stegovne mjere:

– opomenu,

– ukor,

– novčana kazna,

– privremano oduzimanje dozvole za rad,

– trajno oduzimanje dozvole za rad.

3) Zbog počinjenog prijestupa iz članka 41. stavka 1. ovog Statuta, ovlaštenom revizoru mogu se izreći ove stegovne mjere:

– opomena,

– novčana kazna.

4) Zbog počinjenog prijestupa iz članka 41. stavka 2. ovog Statuta, ovlaštenom revizoru mogu se izreći ove stegovne mjere:

– opomena

– ukor,

– novčana kazna,

– privremeni gubitak prava na obavljanje revizije,

– trajni gubitak prava na obavljanje revizije.

Članak 43.

1) Novčana kazna iz članka 42. stavka 1. ovog Statuta, može se izreći u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna.

2) Novčana kazna iz članka 42. stavka 2. ovog Statuta, može se izreći u iznosu od 15.000 do 40.000 kuna.

3) Novčana kazna iz članka 42. stavka 3. ovog Statuta, može se izreći u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

4) Novčana kazna iz članka 42. stavka 4. ovog Statuta, može se izreći u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna.

5) Novčane kazne prihod su Komore i koriste se za namjene koje odredi Upravno vijeće.

6) Privremeno oduzimanje dozvole za rad iz članka 42. stavka 2. ovog Statuta, kao i privremeni gubitak prava na obavljanje revizije iz članka 42. stavka 4. ovog Statuta, može se izreći u trajanju do jedne (1) godine.

Ove mjere će se izreći u slučaju teških povreda dužnosti i ugleda revizorske profesije i obveza, kada se ocijeni da se u tom vremenu mogu popraviti štetne posljedice prijestupa, odnosno da nakon tog vremena kažnjeni subjekt može uspješno nastaviti djelatnost.

7) Trajno oduzimanje dozvole za rad iz članka 42. stavka 2. ovog Statuta, kao i trajni gubitak prava na obavljanje revizije iz članka 42. stavka 4. ovog Statuta, izreći će se u slučaju osobito teških povreda dužnosti i ugleda revizorske profesije i obveza, u slučaju ponovljenih činjenja prijestupa s težim posljedicama, te ako subjekt kojem je izrečena mjera privremenog oduzimanja dozvole za rad, odnosno mjera privremenog gubitka prava na obavljanje revizije, za vrijeme za koje joj je izrečena mjera, obavlja djelatnost.

Članak 44.

1) Stegovno vijeće provodi stegovni postupak i donosi odluku o stegovnoj odgovornosti.

2) Stegovni tužitelj Komore pokreće stegovni postupak i provodi istražni stegovni postupak.

3) Stegovnog tužitelja Komore i njegovog zamjenika imenuje Upravno vijeće, mandat mu traje četiri godine. Stegovni tužitelj ne smije biti član Upravnog vijeća.

Članak 45.

1) Prijavu zbog počinjenog prijestupa podnose sva tijela Komore, izuzev Stegovnog vijeća, tajnik i članovi Komore, koji imaju saznanja o počinjenom prijestupu. Prijavu može podnijeti i Odbor za javni nadzor revizije.

2) Prijava se podnosi stegovnom tužitelju Komore.

Članak 46.

1) Nakon što zaprimi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti stegovni tužitelj Komore ovlašten je zatražiti od osoba ili tijela koja su podnijela prijavu i članova Komore, stručne službe, te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave. Stegovni tužitelj može, po potrebi, saslušati određene osobe i obaviti druge radnje, izravno ili putem stručne službe Komore, kako bi utvrdio činjenice bitne za daljnje vođenje postupka.

2) Ako na temelju prikupljenih podataka i obavljenih radnji stegovni tužitelj Komore utvrdi da postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio prijestup, podnosi Stegovnom vijeću prijedlog za provedbu stegovnog postupka. Ukoliko stegovni tužitelj utvrdi da ne postoji osnovana sumnja da je počinjen prijestup radi kojeg bi trebalo provesti stegovni postupak, obustavit će postupak.

Članak 47.

1) Primjerak prijedloga za provedbu stegovnog postupka, stegovni tužitelj Komore izravno dostavlja okrivljeniku, koji se može pisanim putem izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana.

2) Ako se okrivljenik pisanim putem ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne osporava navode iz prijedloga za pokretanje stegovnog postupka. U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđivanja tih navoda, osim ako Stegovno vijeće ne odluči drugačije.

3) Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred Stegovnim vijećem, u kojem će slučaju ono svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa.

4) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika, predsjednik zakazuje sjednicu Stegovnog vijeća na koju poziva stranke (okrivljenika i stegovnog tužitelja) i druge osobe koje treba saslušati. Stegovnom tužitelju se zajedno s pozivom dostavlja i pisano očitovanje okrivljenika.

5) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Stegovnog vijeća. Rasprava se može održati i u odsutnosti okrivljenog ukoliko svoj izostanak nije uredno opravdao, a bilo mu je omogućeno da se u prethodnom postupku izjasni o navodima prijedloga za pokretanje stegovnog postupka.

6) Raspravu pred Stegovnim vijećem otvara i njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Stegovnim vijećem i na odlučivanje o prijedlogu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o raspravi i odlučivanju u sumarnom kaznenom postupku pred vijećem.

7) Stegovno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

8) Stegovno vijeće mora odluku o krivnji i stegovnoj mjeri donijeti najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja rasprave.

Članak 48.

1) Nakon provedene rasprave Stegovno vijeće donosi odluku kojom se okrivljenik:

– proglašava krivim i određuje mu se stegovna mjera ili

– oslobađa optužbe, ako se utvrdi da djelo koje mu se stavlja na teret ne predstavlja stegovni prijestup, ako postoje okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost ili se utvrdi da prijestup nije počinio ili da za to ne postoje dokazi.

2) Stegovno vijeće odlukom će odbiti prijedlog za pokretanje stegovnog postupka, ako stegovni tužitelj odustane od optužbe ili je nastupila zastara.

3) Odluka kojom se okrivljeni proglašava krivim osobito sadrži:

– opis prijestupa za koje se proglašava krivim

– stegovnu mjeru koja mu se izriče.

4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka odlučuje se i o snošenju troškova stegovnog postupka, ovisno o dužini i složenosti postupka,

5) U određivanju stegovne mjere Stegovno vijeće uzima u obzir težinu stegovnog prijestupa, okolnosti i motive izvršenja, štetne posljedice koje je izazvalo, te prijašnju stegovnu osuđivanost okrivljenog.

6) U odluci o izricanju novčane kazne određuje se rok za njeno plaćanje koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 90 dana. Stegovno vijeće može odlučiti o plaćanju novčane kazne u obrocima.

7) Troškovi stegovnog postupka plaćaju se u roku iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 49.

1) Protiv odluke Stegovnog vijeća okrivljeni i stegovni tužitelj mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od primitka pisane odluke.

2) Žalba se podnosi Upravnom vijeću koje je dužno odluku o žalbi donijeti u roku od 30 dana od primitka posljednje primljene žalbe.

3) Upravno vijeće, odlučujući o žalbi, može odluku Stegovnog vijeća potvrditi, preinačiti ili ukinuti.

4) Protiv odluke Upravnog vijeća ne može se izjaviti redovni pravni lijek.

Članak 50.

1) Pokretanje stegovnog postupka zastarijeva u roku od dvije godine od dana izvršenog prijestupa.

2) Na tijek i prekid zastare gonjenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Kaznenog zakona.

3) Ako je stegovnim prijestupom počinjeno i kazneno djelo, stegovni postupak može se pokrenuti sve do vremena u kojem zastarijeva pokretanje kaznenog postupka.

Članak 51.

1) Pravomoćna odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri upisuje se u odgovarajući registar u kojem je upisan član kojem je izrečena mjera.

2) Kazna opomene i ukora brisat će se iz odgovarajućeg registra Komore po proteku godine dana od upisa, novčana kazna po proteku 18 mjeseci, a kazna privremenog oduzimanja dozvole za rad po proteku roka od tri godine.

Članak 52.

1) Pravomoćne odluke o stegovnoj mjeri izvršava stručna služba Komore,

2) Ukoliko osoba kojoj je izrečena novčana kazna ne plati kaznu ili troškove izvršenja stegovnog postupka u određenom roku, Komora će pokrenuti sudski postupak radi naplate kazne.

Članak 53.

1) U slučajevima kada postoji sumnja da je počinjen prijestup iz članka 59. stavka 5. Zakona, provest će se postupak oduzimanja dozvole za rad, propisan odredbama članaka 59. – 64. Zakona.

2) Na postupak oduzimanja dozvole, u svemu što nije određeno odredbama Zakona, supsidijarno će se primijeniti odredbe ovog Statuta o provedbi stegovnog postupka.

3) Odluku o pokretanju postupka donosi Stegovno vijeće na zahtjev stegovnog tužitelja.

4) Odluku o oduzimanju dozvole za rad donosi Upravno vijeće i takva je odluka konačna.

VII. SURADNJA S ODBOROM ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE

Članak 54.

U svrhu uređenja suradnje iz članka 4. točke 44. ovog Statuta, Komora s Odborom za javni nadzor revizije sklapa poseban sporazum.

VIII. REGISTRI KOMORE

Članak 55.

Komora vodi sljedeće registre:

1. Registar revizorskih društava;

2. Registar samostalnih revizora;

3. Registar zajedničkih revizorskih ureda;

4. Registar ovlaštenih revizora,

5. Registar asistenata zaposlenih u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu i kod samostalnog revizora.

Članak 56.

Registar revizorskih društava sadrži:

1. tvrtku, adresu i registarski broj;

2. pravni oblik;

3. kontakt podatke, kontakt osobu i, ako je primjenjivo, internet-adresu;

4. adresu svih ureda u državi;

5. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni u revizorskom društvu, ili su s njime povezani kao partneri ili na drugi način;

6. imena i poslovne adrese svih članova/dioničara;

7. imena i poslovne adrese svih članova uprave odnosno nadzornog odbora;

8. članstvo u mreži i nazive i adrese društava članica i povezanih društava, odnosno uputa o mjestu gdje je takav podatak javno dostupan.

Članak 57.

Registar samostalnih revizora/zajedničkih revizorskih ureda sadrži:

1. tvrtku, adresu i registarski broj;

2. pravni oblik;

3. kontakt podatke, kontakt osobu i, ako je primjenjivo, internet-adresu;

4. ime i prezime te registarski broj svih ovlaštenih revizora koji su zaposleni kod samostalnog revizora ili u zajedničkom revizorskom uredu.

Članak 58.

Registar ovlaštenih revizora i asistenata zaposlenih u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu ili kod samostalnog revizora sadrži:

1. ime i prezime, adresu i registarski broj ovlaštenog revizora, za asistenta registarski broj revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda ili samostalnog revizora;

2. tvrtku i adresu revizorskog društva, odnosno ime i prezime, te adresu samostalnog revizora/zajedničkog revizorskog ureda gdje je ovlašteni revizor, odnosno asistent zaposlen, odnosno s kojim je povezan kao partner ili na drugi način.

3. u registar asistenata upisuju se zaposlenici revizorskog društva, zajedničkog revizorskog ureda ili samostalnog revizora koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– moraju imati visoku stručnu spremu,

– imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima revizije,

– zaposleni su u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu ili kod samostalnog revizora,

– obavljaju određene poslove u reviziji pod nadzorom mentora ovlaštenog revizora.

Članak 59.

1) Za vođenje registara odgovoran je predsjednik Komore koji odobrava sve vrste upisa i brisanja u registrima. Registre Komore vodi tajnik Komore, odnosno druga ovlaštena osoba.

2) Registri se mogu voditi i na računalu;

3) Vođenje registara uređuje se posebnim pravilnikom Upravnog vijeća.

Članak 60.

Ovlašteni revizori, revizorska društva, samostalni revizori, te zajednički revizorski uredi dužni su obavijestiti Komoru o svakoj promjeni podataka sadržanih u registrima Komore u roku osam dana od dana nastale promjene.

Članak 61.

1) Registri Komore su javne knjige. Svatko može zatražiti uvid u registre Komore.

2) Registri se objavljuju u glasilu Komore i dostupni su na internetskoj stranici Komore.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 62.

Za zasluge i rad na razvitku i promicanju revizorske struke, te za značajan doprinos u radu Komore, Komora može dodjeljivati nagrade i priznanja, u skladu s posebnim pravilnikom.

X. STRUČNA SLUŽBA

Članak 63.

1) Za obavljanje i provođenje javnih ovlasti i funkcija utemeljenih Zakonom, Komora ima stručnu službu za poslove nadzora i provjeru kvalitete rada nad revizorskim društvima, samostalnim revizorima, zajedničkim revizorskim uredima i ovlaštenim revizorima, stručnu službu za pravne, financijske i opće poslove, te pomoćne i druge poslove.

2) U stručnoj službi organiziraju se odjeli i odsjeci na način da se osigura efikasno i stalno izvršavanje javnih ovlasti i funkcija Komore.

3) Stručnu službu čini tajnik i drugo stručno osoblje koji su zaposlenici Komore.

4) O potrebi zapošljavanja osoblja i njihovom broju odlučuje Upravno vijeće.

Članak 64.

1) Tajnik Komore je osoba s visokom stručnom spremom – diplomirani pravnik ili ekonomist s aktivnim znanjem engleskog jezika.

2) Tajnika Komore temeljem natječaja izabire Upravno vijeće.

3) Tajnik upravlja stručnom službom Komore. Tajnik organizira obavljanje stručnih i tehničkih poslova u Komori i dužan je redovito o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izvještavati predsjednika Komore i Upravno vijeće.

4) Tajnik Komore priprema sjednice Upravnog vijeća i Skupštine, surađuje s odborima Komore, priprema sastanke odbora i obvezatno im prisustvuje, te sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja.

5) Za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom vijeću.

Članak 65.

Unutarnja organizacija stručne službe, kvalifikacije, uvjeti i opis poslova osoblja u stručnoj službi utvrđuju se posebnim pravilnikom koji donosi Upravno vijeće.

XI. GLASILO KOMORE

Članak 66.

1) Glasilo Komore je časopis »REVIZIJA«.

2) U glasilu se objavljuju akti, odluke, obavijesti tijela Komore, te stručni i znanstveni radovi iz područja revizije i drugih srodnih područja.

3) Glasilo izlazi, u pravilu, dvomjesečno.

Članak 67.

1) Glavni urednik časopisa je po funkciji predsjednik Komore. Urednik časopisa je tajnik Komore. Ostale članove uredništva imenuje Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Komore.

2) Članovi uredništva, glavni urednik, te urednik odgovaraju za svoj rad Upravnom vijeću.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 68.

1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana.

2) Redovni prihodi Komore jesu:

1. doprinosi revizorskih društava, zajedničkih revizorskih ureda i samostalnih revizora;

2. članarina ovlaštenih revizora;

3. naknade za provedbu stručnog osposobljavanja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora i druge naknade za usluge koje obavlja Komora;

4. prihodi od prodaje časopisa Revizija;

3) Ostali prihodi Komore jesu:

1. novčane kazne;

2. drugi prihodi.

Članak 69.

1) Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom i Statutom, u skladu s godišnjim financijskim planom,

2) Upravno vijeće može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe ili potrebe.

Članak 70.

1) Za financijsko poslovanje Komore odgovorni su predsjednik i tajnik Komore,

2) Predsjednik i tajnik Komore ovlašteni su raspolagati sredstvima na računu Komore,

3) Predsjednik Komore ovlašten je raspolagati sredstvima Komore do 50.000,00 kn samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost Upravnog vijeća,

4) Predsjednik Komore može za raspolaganje sredstvima ovlastiti i drugu osobu,

5) Tajnik Komore:

1. brine o urednosti naplate doprinosa i članarina;

2. brine o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore;

3. kontrolira točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore;

4. odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate do visine od 5.000,00 kn;

5. vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava predsjednika i Upravno vijeće;

6. odgovoran je za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja Komore.

XIII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 71.

1) Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu, Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti,

2) Komora u svom poslovanju koristi pečate okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske i s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb, jedan promjera 38 mm i jedan promjera 25mm,

3) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj, tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti,

4) Žig Komore okruglog je oblika promjera 38 mm, s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb, a u sredini skraćeni natpis HRK.

5) Žig izrađen od metala otiskuje se u crvenom vosku,

6) Komora ima suhi žig,

7) Komora u svom poslovanju koristi i zaštitni znak. Sadržaj, oblik i način korištenja znaka (loga) uređuje posebnom odlukom Upravno vijeće Komore,

8) U uredskom poslovanju Komora koristi prijamni štambilj pravokutnog oblika, koji sadrži tekst: HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA ZAGREB i prostor za upisivanje datuma primitka pismena, klasifikacijske oznake i urudžbenog broja.

XIV. POHRANA SPISA

Članak 72.

1) Registri i spisi koji se odnose na pojedine članove Komore čuvaju se trajno, dok se ostali spisi čuvaju deset godina.

2) Upravno vijeće može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Komore.

Članak 74.

1) Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

2) Članak 36. stavak 3. ovog Statuta odnosi se na kandidate koji se zaposle u revizorskom društvu, zajedničkom revizorskom uredu ili kod samostalnog revizora nakon stupanja na snagu ovog Statuta,

3) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 20. svibnja 2006. i Izmjene i dopune Statuta od 25. travnja 2009. godine.

Klasa: 003-05/10-01/2

Urbroj: 251-442-01-10-01

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, v. r.