HRVATSKA  REVIZORSKA  KOMORA

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj146/05) i članka 13. stavka 2. točke 5. Statuta Hrvatske revizorske Komore (Narodne novine broj 63/06, u daljnjem tekstu: Komora) na sjednici Skupštine Komore, održane dana 07. srpnja 2007. usvojen je 

PRAVILNIK
o počasnom članstvu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se ostvarivanje prava na počasno članstvo Hrvatske revizorske Komore.

Članak 2.

Počasnim članom postaje osoba koja se svojim radom naročito istakla u području djelovanja Komore, te na taj način doprinjela razvoju revizorske struke, ostvarivanju zakonski ustanovljenih ciljeva revizorske struke i promicanju aktivnosti u interesu Komore.

Članak 3.

Imenovanje vrši Skupština na prijedlog Upravnog vijeća. Počasnom članu izdaje se povelja kojom se priznaju prava i dužnosti u svezi članstva, utemeljena Statutom Komore. Počasni član ne podliježe obvezi plaćanja članarine.

Članak 4.

Počasni član Komore ima pravo sudjelovati u radu Komore i njezinih tijela davanjem stručnih savjeta i mišljenja, stručnim predavanjima i aktivnostima koje se odnose na rješavanje specifičnih problema iz pojedinih područja i  pomoć u znanstvenom smislu.

Članak 5.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela Komore, ali nemaju pravo glasa, niti mogu biti birani.

 
Članak 6.

Imenovanom počasnom članu Komore oduzima se status počasnog člana, ako svojim ponašanjem ili djelovanjem šteti ugledu i interesu revizorske struke i Komore. Odluku o oduzimanju statusa počasnog članstva donosi Skupština Komore. Odluka o tome objavljuje se na Internet stranicama Komore.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Hrvatske revizorske komore

 

Klasa: 011-01/07-02/2
Urbroj: 251-442-01-07-01
Predsjednica
Hrvatske revizorske Komore
Ana Krivičić, dipl.oec.