HRVATSKA  REVIZORSKA  KOMORA

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj146/05) i članka 13. stavka 2. točke 2. Statuta Hrvatske revizorske Komore (»Narodne novine« broj 63/06) na sjednici Skupštine Hrvatske revizorske Komore, održane dana 07. srpnja 2007. usvojen je 

PRAVILNIK

o naknadi troškova članovima tijela Komore

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na naknadu troškova članovima Upravnog vijeća Hrvatske revizorske Komore (u daljnjem tekstu: Komora), Predsjedniku Komore, te drugim članovima tijela koje bira Skupština, a koje su imali u obavljanju poslova u radnim tijelima Upravnog vijeća, odnosno u obavljanju poslova od interesa Komore.

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ovog Pravilnika pod­razumijeva se pravo na naknadu stvarno nastalih troškova prijevoza i smještaja, pravo na dnevnice u visini propisanoj Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, te pravo na izgubljenu plaću, odnosno pravo na izgubljenu zaradu.

Članak 3.

Pravo na naknadu putnih troškova ostvaruje se u visini cijene povratne karte prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta izvršenja rada, odnosno drugih radnih zadataka ili se može koristiti po vlastitom izboru osobni automobil.
Pravo na smještaj i troškovi u svezi s njim ostvaruju se u visini i na način stvarno nastalih izdataka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Pravo na dnevnice ostvaruju se u visini i na način propisan Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Iznos dnevnice i iznos naknade za upotrebu osobnog automobila u službene svrhe priznaje se do visine porezno priznatih rashoda.

Članak 4.

Društvo u kojem je zaposlen Predsjednik Komore (što znači da Predsjednik nije u radnom odnosu u Komori) ima pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 7.000,00 kn, uvećano za porez na dodanu vrijednost, na ime nadoknade izgubljene bruto plaće.

Članak 5.

Osobe koje imaju pravo na naknadu troškova podnose zahtjev u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice, odnosno od obavljenog posla. Zahtjevu se prilažu dokazi o izvršenim izdacima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom usvajanja na Skupštini Hrvatske revizorske komore.

 

Klasa: 011-01/07-02/7
Urbroj: 251-442-01-07-01 

 Predsjednica
Hrvatske revizorske Komore 
 Ana Krivičić, dipl.oec.