76 24.06.2014 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske revizorske komore

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1441

Na temelju članka 35., članka 38. stavka 2. točke 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05, 139/08 i 144/12, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 10. svibnja 2014., usvojila je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« broj: 43/10. i 131/13.) u članku 13. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora je obvezatno, a ostvaruje se kroz 120 sati stalnog stručnog usavršavanja u trogodišnjem razdoblju. U istom trogodišnjem razdoblju ovlašteni revizor obvezan je za svaku pojedinu godinu ostvariti najmanje 30 sati stalnog stručnog usavršavanja.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/14-01/1

Urbroj: 251-442-01-14-01

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, v. r.