Napomena
  • Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

    Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Klikom na gumb 'Slažem se' pristajete na korištenje kolačića.

Ustroj

Tijela Komore su:

1. Skupština

Članak 105. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Skupštinu Hrvatske revizorske komore čine ovlašteni revizori.

(2) Skupština:

1. donosi Statut Hrvatske revizorske komore i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine Hrvatske revizorske komore

2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

4. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Hrvatske revizorske komore i članove drugih tijela određenih Statutom

5. utvrđuje plan i program rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore te usvaja financijske izvještaje

6. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

(3) Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini Hrvatske revizorske komore.

2. Upravno vijeće

Članak 106. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Hrvatskom revizorskom komorom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće:

1. predlaže program i plan rada te financijski plan Hrvatske revizorske komore i prati njihovo izvršenje

2. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine

3. predlaže cijene za obavljanje zadaća u nadležnosti Hrvatske revizorske komore sukladno ovom Zakonu

4. predlaže godišnje izvješće o radu Hrvatske revizorske komore

5. predlaže godišnje financijske izvještaje Hrvatske revizorske komore

6. objavljuje prijevode Međunarodnih revizijskih standarda koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC) dok ih ne usvoji i objavi Europska komisija

7. objavljuje nacionalne standarde koje donese za obavljanje usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IFAC)

8. donosi kodeks profesionalne etike ovlaštenih revizora

9. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore

10. daje članovima Hrvatske revizorske komore stručna mišljenja i obrazloženja na njihov zahtjev

11. donosi akte sukladno s ovim Zakonom i Statutom Hrvatske revizorske komore

12. obavlja i druge zadaće određene Statutom Hrvatske revizorske komore.

(3) Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore ima sedam članova:

1. predsjednika

2. člana kojeg imenuje Ministarstvo financija

3. pet članova bira Skupština između ovlaštenih revizora upisanih u registar, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. Iz istog revizorskog društva može se izabrati samo jedan član.

(4) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine te mogu biti ponovo izabrani samo na još jedno mandatno razdoblje.

Aktualni sastav Upravno vijeće Komore djeluje u sastavu

Odlukom Ministarstva financija, Kristina Cigula je član Upravnog vijeća kojeg je imenovalo Ministarstvo financija.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., zbog nepopunjenog mjesta člana u Upravnom vijeću, izabrana je i imenovana nova članica Upravnog vijeća - Janja Kulić.

Zbog isteka mandata članova Upravnog vijeća, na sjednici Skupštine Komore od 20. lipnja 2020., izabrani su i imenovani novi članovi Upravnog vijeća: Domagoj Hrkać, Slaven Kartelo, Sanja Safić i Marina Tonžetić.

3. Predsjednik Komore

Članak 107. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17):

(1) Predsjednik Hrvatske revizorske komore vodi poslovanje Hrvatske revizorske komore, zastupa je i odgovara za zakonitost njezina rada.

(2) Za predsjednika Hrvatske revizorske komore može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora

2. ima najmanje deset godina radnog iskustva kao ovlašteni revizor

3. državljanin je Republike Hrvatske.

(3) Predsjednika Hrvatske revizorske komore bira Skupština.

(4) Predsjednik Hrvatske revizorske komore bira se na razdoblje od četiri godine, a može biti ponovo imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

Sukladno odredbi članka 124. stavka 4. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17), Zdenko Balen, izabrani predsjednika Komore na sjednici Skupštine Komore od 2. travnja 2016., nastavlja s radom do isteka mandata.

Zbog isteka mandata predsjednika Komore, na sjednici Skupštine Komore od 20. lipnja 2020., za novog predsjednika Komore izabran je i imenovan Berislav Horvat.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 26. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):
1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika,
2) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati financijsko poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću. O svom radu Odbor podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.
3) Upravno vijeće, predsjednik Komore, tajnik i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora.

Članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja: Ljiljana Benčić Markulin, predsjednik, Darko Karić, član i Sanja Đak, član, koji su izabrani odlukom Skupštine Komore od 6. travnja 2013., nastavljaju s radom sukladno odredbi članka 124. stavka 4. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17).

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., izabrani su članovi Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore (članak 26. Statuta Komore, Narodne novine, br. 58/18), u sastavu: Koraljka Soušek, Sanja Safić i Silvija Pretnar Abičić.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 17. prosinca 2020., za člana Odbora za nadzor financijskog poslovanja Komore, izabrana je Sonja Hecker Tafra, jer je Sanja Safić izabrana za člana Upravnog vijeća Komore.

5. Sud časti

Članak 27. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):

(1) Sud časti je u svom radu samostalan u odlučivanju i nezavisan od ostalih tijela Komore.

(2) Zadaća je Suda časti svojim djelovanjem utjecati na sprječavanje neetičnog i neprihvatljivog ponašanja članova Komore koje je protivno odredbama ovog Statuta i šteti ugledu revizorske profesije.

(3) Sud časti ima tri člana. Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika.

(4) Za potrebe vođenja postupka pred Sudom časti, Sud časti donosi pravila postupanja.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 18. prosinca 2018., izabrani su članovi Suda časti (članak 27. Statuta Komore, Narodne novine, br. 58/18): Marina Tonžetić, Marinko Matković i Ranka Bunčić.

Na sjednici izvanredne Skupštine Komore od 17. prosinca 2020., za članove Suda časti izabrani su Frane Garma i Ilija Nikolić, jer je Marina Tonžetić izabrana za člana Upravnog vijeća Komore, a Marinko Matković je razriješen na osobni zahtjev.

Odbori Upravnog vijeća:

Članak 29. Statuta Komore (Narodne novine, br. 58/18):

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

Odlukama Upravnog vijeća od 4.12.2020. i 18.12.2020. Odbor za revizijske standarde djeluje u sastavu: Mirela Copot Marjanović, Joško Džida, Jeni Krstičević, Zvonimir Madunić, Michaela Tomičić, Marina Tonžetić i Ivana Turjak Čebohin.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

Odlukom Upravnog vijeća od 16.10.2020., članovi Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje su: Marina Tonžetić i Slaven Kartelo. Članovi ovog Odbora koji su imenovani odlukama Upravnog vijeća od 27.9.2016.: prof.dr.sc. Boris Tušek, prof.dr.sc. Mario Spremić i prof.dr.sc. Hrvoje Perčević, te pridruženi članovi imenovani odlukom Upravnog vijeća od 24.5.2018.: Željko Faber i doc.dr.sc. Ivan Čevizović, nastavljaju s radom.

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Odlukama Upravnog vijeća od 20.11.2020. i 18.12.2020. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama djeluje u sastavu: Janja Kulić, Sanja Safić, Jeni Krstičević i Kristijan Cinotti.